Hišni red

Na podlagi 15. člena Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovne šole Pesnica (Ur. objave s spremembami 9.5.2008) ter v skladu z 31.a členom ZoOŠ (UPB3, Ur.l. 81/06) in po predhodno opravljeni obravnavi na svetu staršev in učiteljskem zboru, je ravnatelj šole sprejel hišni red.

Osnovna šola Pesnica določa s hišnim redom vprašanja pomembna za nemoteno življenje in delo v šoli, in sicer:

  • splošne določbe
  • območje šole in površine, ki sodijo v šolski prostor
  • poslovni čas in uradne ure
  • uporaba šolskega prostora
  • organizacija nadzora
  • ukrepi za zagotavljanje varnosti
  • vzdrževanje reda in čistoče
  • prehodne in končne določbe

Pravice in dolžnosti

Pravice učencev so povezane z dolžnostmi in odgovornostmi učencev. Neupoštevanje dolžnosti, odgovornosti in pravil pomeni kršitev, ki ji sledi določen postopek, vzgojni ukrep ali administrativni ukrep, kar je zapisano v šolskem redu.

PRAVICE IN NAČELA DOLŽNOSTI, ODGOVORNOSTI IN PRAVILA KRŠITVE
Spoštovanje osebne integritete, dostojanstva, zasebnosti, drugačnosti. Spoštljivi odnosi vseh do vsakogar, upoštevanje osebnih značilnosti. Nespoštljivi odnosi in ravnanja.
Varovanje osebnih podatkov. Varovanje podatkov v skladu s predpisi. Zlorabe podatkov.
Prepoved fotografiranja ali snemanja in objavljanje posnetkov, zaščita osebnih podatkov. Varovanje zasebnosti. Kršenje pravice do zasebnosti.
Pravica do obiskovanja pouka in drugih šolskih dejavnosti. Učenec je dolžan redno obiskovati pouk in druge šolske dejavnosti, v katere je vključen, in ne sme zamujati. Neopravičeno izostajanje, zamujanje, neprinašanje opravičil.
Pravica do nemotenega učenja. Učenec ne sme motiti pouka in učenja drugih. Motenje pouka in učenja.
Pravica, da se učencem upošteva udejstvovanje v športnih, kulturnih in drugih dejavnostih. Upoštevanje ugodnosti, povezanih s statusi učencev, in spoštovanje pravil s strani učencev. Kršenje pravil šolskega reda.
Pravica do dodatne pomoči in podpore pri učenju Možnost udeležbe pri dopolnilnem pouku, skupinskih oblikah učne pomoči, individualnih razgovorov. Upoštevanje pravil. Motenje ali onemogočanje dejavnosti drugih.
Učenec se je dolžan pripraviti na pouk in prinašati ustrezne učne pripomočke, športno opremo. Učenec je brez učnih pripomočkov, brez športne opreme.
Učenec je dolžan redno opravljati domače naloge in druge dogovorjene obveznosti. Pri učencih z IP se upoštevajo njihove prilagoditve. Učenec je brez domačih nalog in izpolnjenih dogovorjenih obveznosti.
Točnost. Zamujanje.
Med odmori se pripravimo za pouk. Tekanje, razgrajanje in divjanje med odmori, na hodnikih in v učilnicah.
Bivanje v urejenem, varnem, čistem in estetskem šolskem prostoru (zgradba, igrišče, dvorišče). Skrb za urejenost, varnost, čistost in estetski videz šolskega prostora. Opuščanje skrbi, zanemarjanje, onesnaženje šolskega prostora.
Varovanje in odgovorno ravnanje s premoženjem šole, učencev, delavcev šole. Povzročanje škode namerno ali iz malomarnosti.
Skrivanje stvari.
Kraje, uničevanje dokumentov
Učenci so v prostorih šole v šolskih copatih. Učenec je brez copat ali v nedovoljenem obuvalu.
Pravica do varnega in spodbudnega okolja. Skrb vseh delavcev šole in učencev za varno, spodbudno okolje. Opuščanje skrbi za varnost in spodbudno okolje.
Lažno sporočanje, širjenje laži, ogovarjanje.
Neupoštevanje navodil.
Prevare, ponarejanje.
Izsiljevanje.
Uporaba neprimernega besednjaka, žalitve, poniževanje ipd.
Ničelna toleranca do nasilja. Delavci šole so dolžni skrbno in dosledno reševati probleme, povezane s pojavi nasilja v vseh oblikah. Učenci so dolžni sporočati o nasilju in povzročanju strahu. Opuščanje skrbi, omalovaževanje pojavov nasilja, toleranca do nasilja, nesporočanje o pojavih nasilja ali povzročanja strahu.
Fizično nasilje.
Pravica do pomoči v primerih telesne poškodbe ali slabega počutja učencev. Delavci šole in tudi učenci so dolžni nuditi ali poskrbeti za ustrezno pomoč v primerih telesne poškodbe ali slabega počutja učencev. Opuščanje nudenja oziroma zagotavljanja pomoči.
Pravica do varnosti. Poskrbeti za lastno varnost in varnost drugih. Povzročanje nevarnosti zaradi načina gibanja v šolski stavbi ali izven nje.
Povzročanje nevarnosti zaradi prinašanja nevarnih predmetov.
Posedovanje, uživanje, ponujanje ali napeljevanje k uživanju alkohola, psihoaktivnih snovi, kajenju.
Zapuščanje šolskega prostora v času čakanja na avtobus.
Zdrav in primeren način oblačenja. Skrb učencev in delavcev šole za zdravo in primerno obleko. Neprimerno oblačenje.
Zdrava prehrana in kulturno hranjenje. Spoštljivo ravnanje s hrano, kulturno hranjenje. Razmetavanje, nekulturno hranjenje.
Pravica do rednih predvidenih zdravstvenih pregledov. Skrb za redne predvidene zdravstvene preglede učencev. Opustitev dolžnosti.
Uporaba mobilnih telefonov ni dovoljena v času vzgojno-izobraževalnih dejavnosti v šoli in tudi izven poslopja šole. Uporaba mobilnih telefonov in drugih elektronskih naprav.
Posredovanje posnetkov in objava na spletu in drugih medijih.
Odgovorno opravljanje del reditelja in dežurnega učenca. Neupoštevanje pravil reditelja, dežurnega učenca.

Vzgojni ukrepi 

Učencu zaradi kršitev pravil šolskega reda razrednik izreče vzgojni ukrep ali pa razrednik pripravi pisno obrazložen predlog za izrek vzgojnega opomina in ga posreduje učiteljskemu zboru. Razrednik vodi mapo vzgojnih ukrepov in opominov in jih beleži v mapo o učencu.

Prilagodi izgled strani
Na naši stran uporabljamo piškotke za pravilno delovanje strani in beleženje obiskanosti strani. S strinjanjem nam dovolite uporabo piškotkov.